Školení BOZP a PO

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Provádíme školení bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci pro firmy i OSVČ.


Celá oblast BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany) se řídí platnými právními předpisy, ve kterých je zakotvena odpovědnost za nedodržování předepsaných požadavků. Jedná se nejen o zajišťování školení zaměstnanců, hodnocení rizik, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků nebo dodržování požadovaných pracovních a hygienických podmínek, ale o mnoho dalších povinností.

Chcete mít jistotu, že všechny tyto předpisy dodržujete a tím eliminujete riziko postihu ze strany dozorových orgánů? Jednou z možností, jak vyloučit omyly a nedostatky v BOZP a PO, je zajišťování služeb dodavatelským způsobem.

Proto Vám nabízíme ucelený rozsah spolupráce, který Vám usnadní práci v péči o zaměstnance v oblasti BOZP a PO. 


Časté dotazy

Je školení vůbec nutné?

  • Podle  zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), § 103, odst. 2, je zaměstnavatel povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a dalších předpisech k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, vztahující se k rizikům, s nimiž se může daný zaměstnanec setkat na svém pracovišti. Takže školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, změně pracovního zařízení nebo druhu práce nebo při zavedení nové technologie na pracovišti.

Jak často se musí školení provádět?

  • Podle platné legislativy je zaměstnavatel povinen určit obsah i četnost školení, tzn. že četnost školení si určuje zaměstnavatel sám. Podle zákona však musí být školení zaměstnanců opakováno alespoň jednou ročně (jestliže se nezměnilo pracoviště zaměstnance). Školení vedoucích zaměstnanců doporučujeme opakovat minimálně jednou za 3 roky.
Vytvořte si webové stránky zdarma!