BOZP

Součástí povinné dokumentace, kterou musí mít každý zaměstnavatel, je i dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Školitelem je odborně způsobilá osoba (OZO), bezpečnostní technik (BT) s více jak 20 letou praxí - Radim Žingor. 

Pro více informací mne kontaktujte.


Školení BOZP vstupní

 • § 37 zákoníku práce udává povinnost zaměstnance řádně seznámit s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy platnými u zaměstnavatele spolu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnance při výkonu práce.
 • Součástí je taktéž školení na pracovišti (školení o právních a dalších předpisech k zajištění BOZP , které doplňují zaměstnancovi kvalifikační předpoklady a požadavky k výkonu práce).

Školení BOZP periodická

 • Jejich četnost stanovuje zaměstnavatel.
 • Kvůli změnám rizik na pracovišti, změnám legislativy v BOZP a nutnosti aktualizovat dokumentaci o BOZP, se musí školení opakovat alespoň 1 x ročně, což při kontrolách ověřuje i inspektorát práce.  Zaměstnavatel nesmí zapomínat na zaměstnance, kteří jsou k němu dočasně přiděleni agenturou práce, na zaměstnance pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.
 • Zaměstnanec je povinen se těchto školení účastnit (ZP § 106).

Dokumentace BOZP po školení

 1. prezenční listinanázev zaměstnavatele (fyzická nebo právnická osoba), datum, jméno a příjmení zaměstnance, jeho evidenční číslo (datum narození nebo rodné číslo nedoporučujeme kvůli ochraně osobních údajů), prohlášení zaměstnance, že bude dodržovat předpisy, se kterými se seznámil a jeho podpis.
 2. osnova školenínázev zaměstnavatele, jméno školitele, datum, seznam předpisů, podpis statutární osoby (jednatele nebo oprávněného pracovníka) a součástí mohou být i testy proškolených zaměstnanců.

Základní témata školení

 • práva a povinnosti v oblasti BOZP
 • prevence rizik
 • postup při pracovním úrazu (viz první pomoc)
 • zakázané práce
 • bezpečnostní značení
 • ergonomické zásady
 • zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • zásady bezpečné práce s břemeny

Další může být přidáno nebo upraveno na žádost zaměstnavatele.


Osvědčení o kvalifikaci

Vytvořte si webové stránky zdarma!