Kategorizace prací

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. 

Pro více informací mne kontaktujte


Při hodnocení zdravotních rizik, které je základním podkladem pro zařazení prací do kategorií, se ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, posuzuje výskyt a míra působení 13 faktorů pracovních podmínek

 • prach (P)
 • chemické látky (Ch)
 • hluk (H)
 • vibrace (V)
 • neionizující záření a elektromagnetické pole (NZ)
 • fyzická zátěž (FZ)
 • pracovní poloha (PP)
 • zátěž teplem (ZT)
 • zátěž chladem (ZCh)
 • psychická zátěž (PZ)
 • zraková zátěž (ZZ)
 • biologické činitele (BČ)
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu (ZTV)


Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné pro toto zařazení. Současně předloží protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38. Tuto povinnost musí učinit ihned při zahájení podnikatelské činnosti a přijetím minimálně jednoho zaměstnance do pracovního poměru.

Zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen předložit bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.


Žádost Vám zpracujeme a zašleme na příslušný úřad. V případě nutnosti zajistíme měření rizikových faktorů vč. protokolu o měření u akreditované, nebo autorizované společnosti. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!